W celu dokonania czynności skutkujących skutecznym podłączaniem konieczne jest:

1) Podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet.

Wnioski o zawarcie umowy:

2) wykonanie na własny koszt instalacji wewnętrznej łączącej budynek z przyłączem zakończoną studzienką na terenie posesji podłączenia  spółce Aquanet,

3) zgłoszenie do Aquanet terminu rozpoczęcia zrzutu ścieków.

 

UWAGA: Wszystkie umowy na odprowadzanie ścieków zawarte przed uruchomieniem kanalizacji (w latach 2011-2016) zachowują swoją ważność.

Posiadający takie umowy zobowiązani są do dokończenia procedury przyłączenia po przez realizację czynności wymienionych w pkt 2) i 3) powyżej,

Osoby nie posiadające podpisanej umowy mogą uzyskać informacje na temat stanu załatwiania sprawy, uzyskać druki wniosków i wszelkie inne informacje w Biurze Związku pod adresem:

  • ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA” w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8, Biuro Obsługi
    Pani Karolina Jędras, tel. 61 8114 142 w.111, k.jedras@puszcza-zielonka.pl.

Zrzut ścieków do wybudowanej kanalizacji sanitarnej mogą rozpocząć mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości objętych projektem „Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka i okolic” – etap I, II i III na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz). Zakres zrealizowanych projektów można sprawdzić na MAPIE.

Wyjątek stanowią mieszkańcy (zgodnie z załącznikiem graficznym):

  • części Promnic przy fragmencie ulicy Północnej (gmina Czerwonak) – możliwość zrzutu ścieków uzyskają po dostarczeniu do obiektu przepompowani prądu przez ENEA S.A
  • części Pobiedzisk w okolicach ul. Zawilcowej i Malwowej i Makowej (gmina Pobiedziska),
  • części Łowęcina (gmina Swarzędz).

Przypominamy, że przełączenie do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

jest obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm.) Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Kontrole legalności

Prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej (zawarcia umowy, podłączenia nieruchomości i zgłoszenia rozpoczęcia zrzutu ścieków).

Decyzja nakazująca przyłączenie

W przypadku odbiorców, którzy nie dopełnią obowiązku przyłączenia  nieruchomości Wójt może wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie takiej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późń. zm.), w którym to postępowaniu w pierwszej kolejności może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia w jednorazowej kwocie do 10 000 zł, a w całości sięgająca kwoty

nawet 50 000 zł, a w ostateczności przyłączenie do sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt właściciela nieruchomości.