2 sierpnia 2013 r., na podstawie zmienionego Statutu, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” przejął część zadań gmin członkowskich w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jednym z istotnych elementów realizacji powyższego zadania jest weryfikacja i zatwierdzanie wniosków taryfowych składanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na obszarze gmin uczestniczących w Przedsięwzięciu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Proces weryfikacji i zatwierdzania taryf odbywa się zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: ustawa zaopatrzeniowa). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do przedłożenia wniosku taryfowego w terminie najpóźniej 70 dni przed zakończeniem poprzedniego okresy taryfowego. Następnie Zarząd Związku sprawdza, czy założenia taryfowe są zgodne z ustawą zaopatrzeniową i weryfikuje celowość kosztów. Nowe taryfy są zatwierdzane w trybie uchwały Zgromadzenia Związku na około miesiąc przed terminem wprowadzenia nowych cen.

Obowiązujące ceny i stawki opłat abonamentowych za wodę i ścieki u przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych

Comments are closed.