Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka.

Informujemy, że zgodnie z nowym stanem prawnym, organem odpowiedzialnym za zatwierdzanie taryf jest Dyrektor Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu ( a nie jak dotychczas Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”).

Wynika to ze znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”  weszły w życie z dniem 6 czerwca 2018 roku i obowiązywać będą przez okres trzech lat.

Składają się one z następujących elementów:

  1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
  2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wysokość cen za dostarczana wodę obowiązujących w gminach: Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina:
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych obowiązujących we wszystkich gminach
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53
Wysokość cen za odprowadzone ścieki obowiązujących w gminach: Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska oraz Skoki:
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 7,63 8,24
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 7,63 8,24
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych obowiązujących we wszystkich gminach:
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14

Wysokości  cen  i  stawek opłat  brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT,  zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Sukces polegający na obniżeniu stawki dla obszaru gmin : Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz jest przede wszystkim efektem wielkiej mobilizacji mieszkańców w zakresie podłączania swoich posesji do sieci wybudowanej w ramach wszystkich etapów projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Dzięki temu efektywność zrealizowanych przez Związek projektów daje odczuwalne efekty w postaci mniejszych obciążeń dla budżetów domowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za ogromne zaangażowanie w społecznościach lokalnych w zachęcanie do podłączania oraz propagowanie pozytywnego oddziaływania wybudowanej przez Związek kanalizacji na ekologiczne i ekonomiczne aspekty życia Mieszkańców naszych Gmin.

Warto podkreślić, że władze Związku,  wykazali się ogromną determinacją w rozmowach ze spółką Aquanet SA, dzięki czemu możliwa stała się kalkulacja optymalnej – a co najważniejsze obniżonej taryfy za ścieki dla obszaru naszych gmin.

Szczegóły znajdują się na stronie:

http://bip.puszcza-zielonka.pl/komunikaty-ogloszenia.html

Komentowanie zostało wyłączone.