W związku z zakończeniem w grudniu 2021 roku okresu trwałości projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” informujemy, że Związek Miedzygminny „Puszcza Zielonka” nie będzie kontynuował zadań w zakresie prowadzenia badań wód powierzchniowych z jezior i cieków wodnych na terenie gmin uczestniczących w projekcie pod względem chemicznym i bakteriologicznym podstawowym.
Ostatnim rokiem, w który, przeprowadzone były badania był rok 2021.

Realizacja przez Związek tego zadania w latach 2007-2021 wynikała z założeń wniosku o dofinansowanie, w którym należało zobowiązać się do podjęcia dodatkowych integracyjnych środków w zakresie ochrony środowiska. W dokumentach aplikacyjnych Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zobowiązał się do prowadzenia badań wód powierzchniowych z jezior i cieków wodnych na terenie gmin uczestniczących w projekcie pod względem chemicznym i bakteriologicznym podstawowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 roku (Dz.U. Nr 183, poz.1530) oraz azotu i fosforu ogólnego.

Przedmiotem badań w założeniu była analiza wód powierzchniowych i cieków wodnych znajdujących się na terenie gmin uczestniczących w projekcie po względem wskaźników fizycznych, bakteriologicznych i chemicznych. W ujęciu wieloletnim, analiza porównawcza wyników miała pozwolić na wykazanie poprawy jakości wód w jeziorach i ciekach.

Powyższe działania miały służyć pośrednio potwierdzeniu jednego z celów realizacji projektu, jakim było uporządkowanie systemu wodno-kanalizacyjnego a dzięki temu poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych.