KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „PUSZCZA ZIELONKA” Z SIEDZIBĄ PRZY UL. NOWY RYNEK 8, 62-095 MUROWANA GOŚLINA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina. Dane do korespondencji: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą przy Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl, tel. +48 61 811 41 42.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji listownej: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina lub adresem e-mail: iod@puszcza-zielonka.pl.
 3. Zasady obowiązujące w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” w zakresie ochrony danych osobowych zostały określone w Zarządzeniu Przewodniczącego Zarządu ZM nr 14/2018 z dnia 23 maja 2018 roku.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”, a w szczególności:
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 6. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 7. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 8. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym.
 9. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 1. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 • usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 2. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i za-kresu działania archiwów zakładowych.
 4. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa).