Projekty „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV”  oraz „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” to dwa kolejne etapy ogromnego przedsięwzięcia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zrealizowane na terenie Gmin Członkowskich Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Generalnym celem obu Projektów jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Projekty mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska, stan sanitarny, zachowanie zasobów naturalnych, a także rozwój społeczno – gospodarczy regionu.

Celem ekologicznym Projektów jest zapewnienie prawidłowego odbioru i oczyszczania ścieków poprzez wyeliminowanie zbiorników bezodpływowych (tak zwanych „szamb”) a dzięki temu zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych obszaru wokół Puszczy Zielonki.

Projekty ponadto przyczyniają się do poprawy warunków sanitarnych, wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.

Oba Projekty są zgodne z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. POIiŚ stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Nazwa Projektu

 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”
Numer  Projektu: POIS.02.03.00-00-0056/17

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 16 marca 2018  w późniejszymi zmianami

 

Zakończenie Projektu Wrzesień 2022
Program operacyjny Projekt był realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

·

Zakres rzeczowy ·       budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – ok. 17,8 km;

·       budowa sieci kanalizacji tłocznej – ok. 3,9 km;

·       wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej – ok. 4,5 km;

·       budowa 7 pompowni ścieków.

 

Wartość projektu Wartość Projektu  brutto: 54,2 mln zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 28,2  mln zł

 

Zakończenie Projektu:

 

wrzesień  2022

 

Efekt ekologiczny W wyniku projektu  do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych  2 131  mieszkańców  z terenu:

·       Gminy Czerwonak: Kicin,

·       Gminy Pobiedziska: Pobiedziska, Stęszewko, Gorzkie Pole.

·       Gminy Swarzędz: Swarzędz, Gortatowo, Garby, Rabowice, Kruszewnia, Łowęcin, Gruszczyn, Paczkowo.