Związek Miedzygminny „Puszcza Zielonka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.puszcza-zielonka.pl

Data publikacji: 22.12.2017

Data aktualizacji: –

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Kucharzewski, webmaster@puszcza-zielonka.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

 • Dostosowanie wejść do budynków: wejście do budynku posiada próg
 • Dostosowanie korytarzy: szerokość korytarzy dostosowana dla osób z niepełnosprawnością
 • Dostosowanie schodów: budynek posiada schody nie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • Dostosowanie wind: budynek nie posiada wind
 • Dostępność pochylni: budynek nie posiada pochylni
 • Dostępność platform: budynek nie posiada platform
 • Dostępność informacji głosowych: budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe
 • Dostępność pętli indukcyjnych: brak dostępności pętli indukcyjnych
 • Dostosowanie parkingów: jedno miejsce parkingowe zlokalizowane ok. 30 m od siedziby Związku
 • Prawo wstępu z psem asystującym: tak
 • Dostępność tłumacza języka migowego: brak dostępności do tłumacza języka migowego