Biuletyn „Czysta Puszcza”

Biuletyn nr 16 Biuletyn nr 6 Biuletyn nr 1 Biuletyn nr 2 Biuletyn nr 7 Biuletyn nr 3 Biuletyn nr 4 Biuletyn nr 15 Biuletyn nr 10 Biuletyn nr 11 Biuletyn nr 13 Biuletyn nr 5 Biuletyn nr 8 Biuletyn nr 9 Biuletyn nr 17 Biuletyn nr 12 Biuletyn nr 14 Biuletyn nr 18 Biuletyn…

mapa-swarzedz

Realizacja

{slide=Kontrakty} Dla optymalnej realizacji przedsięwzięcia przyjęto następujący podział na Kontrakty: KONTRAKT I [usługi] – sporządzenie Raportu Oddziaływania na środowisko (zrealizowany w 2005 roku) KONTRAKT II [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach KONTRAKT III [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Oczyszczalni Ścieków w…

Informacje o projekcie

Przedmiot i tło projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest wyposażenie aglomeracji Poznań i aglomeracji Murowana Goślina obejmującej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gminy objęte przedsięwzięciem: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz – położone są…

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej…

Słowniczek

MAO [ang. Measure Authorising Oficer] – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SFC – Structural Funds Common System – wspólny system rejestracji projektów. CCI – Common Code Identification number – numer identyfikacyjny, referencyjny. JASPERS [ J oint Assistance to Support Projects in European Regions] – Wspólne wsparcie dla projektów…

Promocja

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez JRP są zgodne z artykułem 69 Rozporządzenia Rady(WE) nr 1083 /2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz z krajowymi dokumentami programowymi przygotowanymi przez Instytucję Zarządzającą " Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności " oraz "Wytycznych dla przygotowania raportów rocznych/półrocznych na Komitet Monitorujący…

Zarządzanie projektem

Beneficjentem środków Funduszu Spójności jest  Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie. Operatorem majątku wytworzonego w wyniku realizacji Projektu będzie Aquanet S.A. Podstawowym organem decyzyjnym odpowiedzialnym za prawidłowa realizację i wdrażanie projektu, jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (ang. MAO , Measure Authorising  Officer) . MAO odpowiada za zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem…

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy traktatu z Maastricht z 1991 roku o utworzeniu Unii Europejskiej. Został powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie gospodarczo – społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej pojawiających się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, o wynikach odbiegających od osiąganych przez państwa rozwinięte. Wyrównanie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego…