ROBOTY BUDOWLANE

KONTRAKTY WYKONAWCZE – VI do XI – roboty budowlano montażowe na terenie poszczególnych gmin będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC Czerwona Książka. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (p. 6.4.1 Wytycznych) oraz Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ (rozdz. II, priorytet I) z maja…

KONTRAKT IV – pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi

Nazwa Umowy: Opis zakresu umowy: wsparcie i nadzór nad działalnością Jednostki Realizującej Projekt w celu skutecznego i sprawnego wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu: Kompleksowa obsługa projektu w zakresie działań promujących i informacyjnych, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności. Usługi związane z mapami i gruntami w celu nabycia nieruchomości w związku z pozyskaniem…

KONTRAKT V – Inżynier kontraktu

Nazwa umowy: Inżynier dla kontraktów realizowanych w ranach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Opis zakresu: Inżynier Kontraktu będzie świadczył usługi dla kontraktów na roboty. Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór nad wykonawcami robót budowlanych, będzie pełnił swoje obowiązki zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC. W ramach obowiązków Inżynier Kontraktu będzie monitorował i kontrolował…

KONTRAKT III

Kontrakt III obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…

KONTRAKT II

Kontrakt II obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…

mapa-swarzedz

Realizacja

{slide=Kontrakty} Dla optymalnej realizacji przedsięwzięcia przyjęto następujący podział na Kontrakty: KONTRAKT I [usługi] – sporządzenie Raportu Oddziaływania na środowisko (zrealizowany w 2005 roku) KONTRAKT II [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach KONTRAKT III [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Oczyszczalni Ścieków w…

Informacje o projekcie

Przedmiot i tło projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest wyposażenie aglomeracji Poznań i aglomeracji Murowana Goślina obejmującej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gminy objęte przedsięwzięciem: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz – położone są…

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej…

szlak-czerwony

Trasy szlaków pieszych

Szlak czerwony: Czerwonak / PKP – Dziewicza Góra – Okoniec – Zielonka – Rejowiec – Skoki / PKP (35 km) Szlak niebieski: Dziewicza Góra / węzeł szlaków – Owińska – Ludwikowo – Tuczno – Zielonka – Głęboczek – Sława Wlkp. / PKP (37,4 km) Szlak zielony: Promno / PKP – Tuczno – Okoniec – Głęboczek…