ROBOTY BUDOWLANE

KONTRAKTY WYKONAWCZE – VI do XI – roboty budowlano montażowe na terenie poszczególnych gmin będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC Czerwona Książka. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (p. 6.4.1 Wytycznych) oraz Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ (rozdz. II, priorytet I) z maja…

KONTRAKT IV – pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi

Nazwa Umowy: Opis zakresu umowy: wsparcie i nadzór nad działalnością Jednostki Realizującej Projekt w celu skutecznego i sprawnego wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu: Kompleksowa obsługa projektu w zakresie działań promujących i informacyjnych, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności. Usługi związane z mapami i gruntami w celu nabycia nieruchomości w związku z pozyskaniem…

KONTRAKT V – Inżynier kontraktu

Nazwa umowy: Inżynier dla kontraktów realizowanych w ranach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Opis zakresu: Inżynier Kontraktu będzie świadczył usługi dla kontraktów na roboty. Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór nad wykonawcami robót budowlanych, będzie pełnił swoje obowiązki zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC. W ramach obowiązków Inżynier Kontraktu będzie monitorował i kontrolował…

KONTRAKT III

Kontrakt III obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…

KONTRAKT II

Kontrakt II obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…