Webmaster

Zarządzanie projektem

Beneficjentem środków Funduszu Spójności jest  Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie. Operatorem majątku wytworzonego w wyniku realizacji Projektu będzie Aquanet S.A. Podstawowym organem decyzyjnym odpowiedzialnym za prawidłowa realizację i wdrażanie projektu, jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (ang. MAO , Measure Authorising  Officer) . MAO odpowiada za zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem…

Finansowanie

Całkowita wartość Projektu pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" wynosi 298 mln zł. Zakładane źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 71%, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, środki z budżetu gmin członkowskich Związku.

Zakres rzeczowy projektu

Kontrakty budowlano montażowe w ramach zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach KONTRAKTU II. Kontrakt budowlano wykonawczy (i odpowiadające mu zadanie projektowe) Jednostka mb przepompownie KONTRAKT VI – ZADANIE 1 40 510 14   Gmina Swarzędz     KONTRAKT VII – ZADANIE 2 26 199 11   Gmina…

Tło projektu

Gminy objęte projektem zamieszkuje obecnie ok. 103,5 tys. mieszkańców, którzy w chwili obecnej w dużej części nie mają uporządkowanego i zgodnego z prawem rozwiązania systemu gospodarki ściekowej. Procent skanalizowania gmin jest niski i wynosi w poszczególnych gminach: Murowana Goślina – 46 %, Czerwonak – 54 %, Swarzędz – 69 %, Pobiedziska – 20 %, Skoki…

Cele projektu

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnej strategii w zakresie ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym. Poniżej przedstawiono związek pomiędzy realizacją Projektu a celami określonymi w poszczególnych dokumentach : W wyniku realizacji Projektu w roku 2010 zostanie osiągnięty poziom ponad 80 % skanalizowania gmin, do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 40…

Przedmiot projektu

Przedmiotem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w granicach: Aglomeracji Poznań (z uwzględnieniem Aglomeracji Pobiedziska planowanej do włączenia do Aglomeracji Poznań) i Aglomeracji Murowana Goślina – zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ostateczny zakres Projektu przyjęto po szczegółowych analizach jego…

Wstęp

"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" Wniosek zarejestrowany w Komisji Europejskiej w dniu 16.08.2006 pod numerem 004/PL/16/C/PE/030 Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Dnia 5 grudnia 2008 wniosek dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”…