Webmaster

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Technicznego

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, Nowy Rynek 8 realizujący Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” dofinansowanym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO w wymiarze 1 etatu.

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji

21 stycznia 2011 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na którym odbyły się wybory do władz i organów Związku. Na wstępie przewodniczący Zarządu (w latach 2006-2010) burmistrz Tomasz Łęcki przedstawił krótką prezentację podsumowującą działalność Związku w minionej kadencji. Na uroczyste Zgromadzenie zaproszeni zostali przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych, Skarbnicy i koordynatorzy projektu kanalizacji z gmin członkowskich Związku.

fot. M.Kuleczka

Z Puszczą skok w Nowy Rok!

10 lat zobowiązuje. To już poważny i poważany wiek zarazem. Rzecz dotyczy obchodów 10-lecia istnienia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Obchody, skromne, ale treściwe zostały zaakcentowane podczas dorocznego Spotkania Noworocznego, na które Związek ma w zwyczaju zapraszać Współpracowników i Przyjaciół tematu „Puszcza Zielonka”. Goście powitani zostali dźwiękiem dzwonków rowerowych, wręczonych im jako symboliczny upominek ze znaczącym hasłem „Puszcza Zielonka – w to mi graj!” oraz pakietem wyjątkowej serii pocztówek przyrodniczych autorstwa Mileny Kuleczki. Zdjęcia tej fotografki towarzyszyły zresztą gościom w tle podczas całego spotkania – galeria zdjęć była kwintesencją tego, co wszystkich zebranych w Puszczy urzekło i nadal zachwyca.

Podpisanie trzeciego kontraktu na roboty w ramach Projektu 'Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic’

29 grudnia 2010 podpisano trzecią umowę na roboty dla Projektu – a drugą w gminie Czerwonak – na roboty budowlano – montażowe w ramach Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ROBOTY BUDOWLANE

KONTRAKTY WYKONAWCZE – VI do XI – roboty budowlano montażowe na terenie poszczególnych gmin będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC Czerwona Książka. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (p. 6.4.1 Wytycznych) oraz Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ (rozdz. II, priorytet I) z maja…

KONTRAKT IV – pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi

Nazwa Umowy: Opis zakresu umowy: wsparcie i nadzór nad działalnością Jednostki Realizującej Projekt w celu skutecznego i sprawnego wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu: Kompleksowa obsługa projektu w zakresie działań promujących i informacyjnych, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności. Usługi związane z mapami i gruntami w celu nabycia nieruchomości w związku z pozyskaniem…

KONTRAKT V – Inżynier kontraktu

Nazwa umowy: Inżynier dla kontraktów realizowanych w ranach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Opis zakresu: Inżynier Kontraktu będzie świadczył usługi dla kontraktów na roboty. Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór nad wykonawcami robót budowlanych, będzie pełnił swoje obowiązki zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC. W ramach obowiązków Inżynier Kontraktu będzie monitorował i kontrolował…

KONTRAKT III

Kontrakt III obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…

KONTRAKT II

Kontrakt II obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…

mapa-swarzedz

Realizacja

{slide=Kontrakty} Dla optymalnej realizacji przedsięwzięcia przyjęto następujący podział na Kontrakty: KONTRAKT I [usługi] – sporządzenie Raportu Oddziaływania na środowisko (zrealizowany w 2005 roku) KONTRAKT II [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach KONTRAKT III [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Oczyszczalni Ścieków w…